Bærekraftige løsninger for fremtiden

Send en forespørsel

Hensynet til omgivelsene står sentralt i hele GC Rieber-konsernets virksomhet. Derfor er det gjort en rekke grep for at bygget får en bærekraftig profil:

Massivtre

Bygget føres opp med massivtre som konstruksjonsmateriale, og ikke betong. Dermed blir det Bergens første og største kontorbygg i massivtre. Betong har et kraftig CO2-avtrykk. Sementproduksjon står for 5% av verdens klimagassutslipp. Ved å bytte ut betong med massivtre, reduseres CO2 avtrykket med ca 50% for konstruksjonsmateriale. I tillegg gir bruk av massivtre en rekke andre fordeler, bl.a. bedre innemiljø.

Debattinnlegg i BT: «Massivtre er en del av løsningen».

Se innslag på NRK Dagsrevyen: «Massivtre er bra for innemiljøet».

Omtale i Teknisk Ukeblad: «Bygger Bergens største massivtrebygg».

BREEAM-NOR

Bygget prosjekteres og bygges for å bli klassifisert som BREEAM Excellent. BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for nye bygninger, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. «Excellent» er den nest høyeste sertifiseringsklassen. For å oppnå denne stilles det svært strenge krav til tiltakets bærekraft med hensyn til byggets påvirkning på miljøet, både under bygging og i bruk.

Energiproduksjon og energilagring

Vi forbereder oss på den fornybare fremtiden. Her har byggene en helt annen rolle, ikke bare en energiforbruker, men som en energiprodusent og energilagrer. Verdens energiproduksjon desentraliseres stadig og her har bygninger er vesentlig roller. Vi forbereder oss på denne rollen. Derfor installerer vi solceller på taket og batterilagring i kjelleren av med batterier som tidligere har stått i elbiler.

Tilrettelegging for miljøvennlig transport til jobb

Bygget ligger svært tilgjengelig for syklende og gående, i tillegg til at det er gode buss- og bybaneforbindelser. Trygge innendørs sykkelparkering legger sammen med garderobe- og dusjfasiliteter til rette for en økt andel syklister i Bergenstrafikken.

Grønt tak

Der vi ikke legger solceller, dyrker vi sedum på taket. Dette for at taket, den femte fasaden, blir godt synlig på dette bygget. I tillegg fordrøyer det overvann, og skaper plantemangfold i området.

Kjøling fra sjøvann

Bygget kjøles med sjøvann fra Puddefjordens dyp. Dette vannet er stabilt kaldt gjennom året og det benyttes dermed ikke ekstra energi for kjøleproduksjon.

Fjernvarme

Energi til oppvarming og varmt tappevann hentes fra byens fjernvarmeanlegg. Over 90 % av varmen her kommer fra spillvarme når restavfallet fra byens innbyggere brennes i Rådalen.

Passivhus og energiklasse A

Bygget vil oppføres etter passivhusstandarden, noe som gi lavt energibehov. I tillegg strekker vi oss til energiklasse A etter energimerkeordningen. Energiklasse C er tilsvarende forskriftskrav.